ࡱ>  !"#$%.'()*+,-3/01245Root Entry F@GSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8pWordDocumentXH Oh+'0 (gNormal\|13@ CB=O@*7 @@yF <WPS Office_10.8.2.7059_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,HPXlt| _o-NV6 (\dlKSOProductBuildVer2052-11.1.0.94400Table&Data WpsCustomData PFKSKSXH((+8(, $+ h 4%"cG8 ` 0l(ueN:guN6R {tRl_Bla?z 0wIf :Nĉl(ueN:guN6R vsQ;mR ~bV[[hQ0lQqQ[hQ0ޘL[hQ Oۏl(ueN:gNNeP^ g^SU\ ]NTOo`S萝OncvsQl_lĉ wIN 0l(ueN:guN6R {tRl_Bla?z 0N N{y 0{tRl 0 0 gsQ`QfY N N06R[ 0{tRl 0v_'` N ĉl(ueN:gLNSU\v eN:g^\NetQNN TNޘLhVS5uP[NTI{ؚb/gNNyr'` >yOO(uBl^l яt^egSU\ŏs ^:WO gϑoX0[^(u\oR]'Y0ЏLΘiXRI{eN:gNNSU\b4Nv YBg@\b Ǐ(Wl(ueN:guN6R 6kĉTfnx N:gNx 0 5uP[Vh I{vsQBl :NnxO[hQޘLR agN f}Y0Wʑ>eBl\oR OۏLNc~eP^SU\0 N 2l(ueN:gЏLΘiv l(ueN:g(WNOzzbNOzzЏL ޘL^v[ba S\by\ NSsT gHev{ ُO_l(ueN:gЏL[V[͑'Y;mRg[hQO0͑p[vhOb0*zzhVck8^ޘL;mRTNlOu}T"Ngb]'YΘi`0NǏfnxl(ueN:guN6R vsQBl cؚl(ueN:gNTv[hQ'`TS`'` Nn4Y NQ\[V[[hQ0lQqQ[hQ0ޘL[hQ bvΘi`0 N R:_l(ueN:g[hQv{v яt^eg eN:gўޘ0pb*I{ݏlЏLNNSu0 vMRbV[ N T{|Wl(ueN:gNT :ON~NvSsƋ+R0ߍ*I{ĉ'`b/gBl ~[hQv{&^egV0NǏ(Wl(ueN:guN6R sfnx[NTvƋ+RTߍ*Bl NO㉳QeN:g(WޘLǏ z-NNƋ+RT[MOI{ :NcؚeN:g[hQv{RcOKbkT/ed0 V Oۏl(ueN:ghQu}ThTgOS T{tv [l(ueN:gv{tmSuN6R 0^:WAm0ޘLЏLI{Y*Ns vsQ蕠R:_MT OS TSR0Ǐĉl(ueN:guN6R vsQ;mR NuNz[l(ueN:gۏL/UNNTƋ+Rx{t b_bl(ueN:guN6R NTOo`|~ NV[zz{YRlQ[0lQ[0l*@\I{蕞[sOo`qQN :NvsQOS T{tcOW@x/ed0 N0wIǏ z 0{tRl 0wI]\ON2019t^5gck__U\ S~FhgwI2019t^5g-8g 0xvz2019t^9g-10g 0O9e[U2019t^11gN N*N6k ;N[bNN N]\ON/fbzwI~ b_bW,gFhg0]NTOo`S~~bzwI~ 1\VQYeN:gvsQl_lĉSĉz[eN:guN6R v{tag>kۏLNxvzTht b_bW,gFhg0N/f_U\gxvz0wI~HQTtLN͑pON_U\x LNQYN[1\ 0{tRl 0vl_cCg0 N:gNx [eVI{S_NV!kNxO xvzcQeN:g6R Ǐ z-NnvNT[hQ'`Bl0 N/f^l_Bla0fNb_BlNV[zz{YRlQ[0lQ[0^:Wv{;`@\0l*@\I{vsQa NeN:guNONNhۏLNl ^l,TSTebN[a09hncaS`Q ~~wxvz ۏLNO9e[U v^lbN0 N0 0{tRl 0;NQ[ 0{tRl 0qQNASNag ;NQ[Y N ,{Nag,{ Nag fnx 0{tRl 0vzlvv0(uVS{tL#0 ,{Vag,{Nag fnxl(ueN:gv[INTNTR{|0\RRqR wQYMOnOcޘLRveN~v*zzhV[IN:Nl(ueN:g v^ cgqЏLΘi \l(ueN:gR:N_0{0\0-N0'YNW0 ,{mQag,{kQag fnxl(ueN:g^S_wQ g/UNNTƋ+RxT5uP[Vh v^fNƋ+RTSs0cQuNON{[l(ueN:gNTۏLKx eN:gNT^S_wQY5uP[Vh0wQ gޘL:SWP6RR Y;NR^dvsQOo` fNSsƋ+RTv{0 ,{]Nag fnxl(ueN:gwQY^%`YnR0cQd_WNYveN:g(Wec"N1YbRR NI{`Q N ^ǑSԏ*bM=I{vsQce MQ[0WbSvsQNXT b_c1Y0 ,{ASag,{ASNag fnx5uOYۏQ0e~5uS\YWS8hQ0sO(uI{{tBl0cQceQlQ(u5uOQvl(ueN:g^S_5uOYۏQSl(ueN:g@bO(uve~5uS\Y^S_ cĉ[ۏLWS8hQ l(ueN:g^TlO(uvsQe~5us0 ,{AS Nag,{ASVag fnxl(ueN:gvsQvoNSOo`[hQBl0cQl(ueN:gvsQoN N_nv`a z^S+T gl_ybkS^vOo` eN:gON^ZP}YOo`[hQ2b O(u7bOo`[hQ0 ,{ASNag fnxNThKm#N0cQl(ueN:guNON^[vQNTۏL[hQ'`hKm -N0'YWeN:g^S_ۏL*0 ,{ASmQag fnxON^S_[(u7bۏLޘLΘif:y0cQl(ueN:guNON^(WNTYSňbf>fMOnc:y[lЏL v^Ol(W:gSO NhlNT{|+R0 ,{ASNag fnxNT9eňBl0cQ*g~S N_9eSvQzzWOcRSޘL'` [][b*bvl(ueN:gNTۏL9eň ^͑eۏL*b0 ,{ASkQag fnxl(ueN:guNONvOo`b#N0cQl(ueN:guNON^\eN:gNTƋ+RxI{sQ.Oo`Ǐl(ueN:guN6R NTOo`|~ Nb]NTOo`S0 ,{AS]Nag fnxONvg#N cQl(ueN:guNON^S_R:_g SsNTX[(W[hQI{%N͑v ^S_;NRǑScev^T gsQ蕥bJT0 ,{NASag fnxZR0cQݏS 0{tRl 0L:N\OncvsQĉ[ۏLYZ0 ,{NASNag fnx 0{tRl 0[eeg0  PAGE \* MERGEFORMAT 1 (,046 Ѽu`K;-CJ OJPJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtH(B*phCJ,OJPJQJo(^JaJ,KH(B*phCJ,OJPJQJo(^JaJ,KH0B*phCJ,OJPJQJo(^JaJ,KHnHtH(B*phCJ,OJPJQJo(^JaJ,KH0B*phCJ,OJPJQJo(^JaJ,KHnHtH(B*phCJ,OJPJQJo(^JaJ,KH0B*phCJ,OJPJQJo(^JaJ,KHnHtH(B*phCJ,OJPJQJo(^JaJ,KH  0 6 8 F T Z \ ͿygYK9'#CJ OJPJQJo(^JaJ nHtH#CJ OJPJQJo(^JaJ nHtHCJ OJPJo(aJ nHtHCJ OJPJo(aJ nHtH#CJ OJPJQJo(^JaJ nHtH#CJ OJPJQJo(^JaJ nHtH+CJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtH#CJ OJPJQJo(^JaJ nHtHCJ OJPJQJaJ \CJ OJPJQJo(aJ \"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\CJ OJPJQJo(aJ \"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\  & | ͳiO73CJ OJPJQJo(^JaJ KHmH sH nHtH_H/CJ OJPJo(^JaJ KHmH sH nHtH_H3CJ OJPJQJo(^JaJ KHmH sH nHtH_H/CJ OJPJo(^JaJ KHmH sH nHtH_H3CJ OJPJQJo(^JaJ KHmH sH nHtH_H/CJ OJPJo(^JaJ KHmH sH nHtH_H3CJ OJPJQJo(^JaJ KHmH sH nHtH_H/CJ OJPJo(^JaJ KHmH sH nHtH_H3CJ OJPJQJo(^JaJ KHmH sH nHtH_H  4 6 > D h ų{kYI7'CJ OJPJo(^JaJ nHtH#CJ OJPJQJo(^JaJ nHtHCJ OJPJo(^JaJ nHtH#CJ OJPJQJo(^JaJ nHtHCJ OJPJo(^JaJ nHtHCJ OJPJo(aJ nHtHCJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ nHtH#CJ OJPJQJo(^JaJ nHtH#CJ OJPJQJo(^JaJ nHtHCJ OJPJo(aJ nHtHCJ OJPJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJo(aJ nHtH ` b d˹o]O=/CJ OJPJQJo(aJ \"CJ OJPJQJo(aJ nHtH\CJ OJPJQJo(aJ \#CJ OJPJo(aJ mH sH nHtH#CJ OJPJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJo(aJ nHtHCJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ nHtH#CJ OJPJQJo(^JaJ nHtH#CJ OJPJQJo(^JaJ nHtH#CJ OJPJQJo(^JaJ nHtHCJ OJPJo(^JaJ nHtH#CJ OJPJQJo(^JaJ nHtH &4<HJTXZõykZP>4CJ OJPJo(aJ #CJ OJPJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJo(aJ !CJ OJPJo(aJ 5nHtH\CJ OJPJo(aJ nHtH#CJ OJPJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ nHtH#CJ OJPJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJo(aJ nHtHCJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ nHtHCJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ nHtHCJ OJPJQJaJ \Z^`~ &*,yoaWI8*CJ OJPJo(aJ nHtH!CJ OJPJo(aJ 5nHtH\CJ OJPJo(aJ nHtHCJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ nHtHCJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ nHtHCJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ nHtH!CJ OJPJo(aJ 5nHtH\!CJ OJPJo(aJ 5nHtH\!CJ OJPJo(aJ 5nHtH\CJ OJPJo(aJ nHtH!CJ OJPJo(aJ 5nHtH\CJ OJPJo(aJ nHtH,DHN*ƼzlbTJ<2CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ nHtHCJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ nHtHCJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJo(aJ nHtHCJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ nHtHCJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ nHtHCJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ nHtH%CJ OJPJQJo(aJ 5nHtH\*,2BJLRVZdhjvqgYOA7CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ nHtHCJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ nHtHCJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ nHtHCJ OJPJo(aJ CJ OJPJaJ CJ OJPJo(aJ nHtHCJ OJPJaJ CJ OJPJo(aJ nHtHCJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ nHtHCJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ nHtHCJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ nHtH÷~r`TD8CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ #CJ OJPJQJo(^JaJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ #CJ OJPJQJo(^JaJ nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ \CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ nHtH.068>@PT^`bϿsgWK;CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ #CJ OJPJQJo(^JaJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ #CJ OJPJQJo(^JaJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH bp<>վym[O?3#CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ #CJ OJPJQJo(^JaJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ #CJ OJPJQJo(^JaJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJo(^JaJ,B*phCJ OJPJQJo(^JaJnHtH$B*phCJ OJPJQJo(^JaJ,B*phCJ OJPJQJo(^JaJnHtH TV\^fhzŵyiV?,$B*phCJ OJPJQJo(^JaJ ,B*phCJ OJPJQJo(^JaJ nHtH$B*phCJ OJPJQJo(^JaJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ #CJ OJPJQJo(^JaJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ #CJ OJPJQJo(^JaJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtH#CJ OJPJQJo(^JaJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ :<DFNP|̺tdPD8&#CJ OJPJQJo(^JaJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ #CJ OJPJQJo(^JaJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ #CJ OJPJQJo(^JaJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtH,B*phCJ OJPJQJo(^JaJ nHtHVXZdnpz˹{k[I9&$B*phCJ OJPJQJo(^JaJCJ OJPJQJo(aJ nHtH#CJ OJPJQJo(^JaJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtH#CJ OJPJQJo(^JaJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtH#CJ OJPJQJo(^JaJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ  .ŹueSC7'CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtH#CJ OJPJQJo(^JaJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtH+CJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ #CJ OJPJQJo(^JaJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJo(^JaJ,B*phCJ OJPJQJo(^JaJnHtH  8:<>@Dʺwsjd\VNFPJo(nHtHo(nHtHU o(nHtHUo(nHtH o(nHtHo(nHtHUCJU)CJ OJPJQJo(^JaJ 5nHtH\+CJ OJPJQJo(aJ fHq \CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ #CJ OJPJQJo(^JaJ nHtHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ DF)CJ OJPJQJo(^JaJ 5nHtH\6 8 \ 6 b `WD``WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD``d9XDdYDa$$H$WD dXDYDa$$&666666666vvvvvvvvv66<<<6>6666<66666666666666666666666666666666666666666666hH66666 6666666666<<6666666666666666666666666666666666666666666666<666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pZ@Zcke a$$1$0CJOJPJQJ^JaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@N0nfhO>0u CharCJOJPJQJ^JaJ:O!:0 ybleW[ CharOJPJQJ^J('@1(0ybl_(uCJaJ>OA>0u w CharCJOJPJQJ^JaJ.@R.0yblFhe,gCJaJ2Ob2 RQk=1WD`*j@*0ybl;N5\\^@\nf(Qz)a$$1$d[$d\$CJOJPJQJ^JaJKHN@N0u w'a$$G$&dP 9r CJaJ< @<0ua$$G$ 9r CJaJ*@*0ybleW[a$$ Z,*bDF VpF !"# Gz Times New Roman-([SO7$@ Calibri;Wingdings- |8ўSO;$ N[_GB23127 eck\h[{SO; wiSO_GB2312-4 |8N[g\| QhWZ{,F Z&!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[l0P)$Pz 2,+qj@*u9;iX:ZNH!|%"&!*0I,[13=s8F;pz;kB@^F-GlKLYN@O!XO@Y K\Q^ia'mhm@n~sNLudyLZze{[|^}Y~PxQ z BXPg mHnO~D0rs/ne)ep7B"Os4",Gd*fY^1 #} -7k@DqE1){|f~ la2?8)v}_{BX,lY_n7 }u!L%&Y(+iZ-i./ѳ//Z021a25M3,3(5 6G6R(7{7q͎o?q?rݻ?[?; B3'KoJNwNxQwFR\aR3SZPSzT6U1UzjU0VoF) & FdXDYDG$8$7$1$$$$@& 9DA$4$5$6$3$H$WD`$dXDYDG$8$7$1$$$$9DA$4$5$6$3$H$WD`$dXDYDG$8$7$1$$$$9DA$4$5$6$3$H$WD`$dXDYDG$8$7$1$$$$9DA$4$5$6$3$H$WD`$dXDYDG$8$7$1$$$$9DA$4$5$6$3$H$WD`V<ZpoK$dXDYDG$8$7$1$$$$9DA$4$5$6$3$H$WD`$dXDYDG$8$7$1$$$$9DA$4$5$6$3$H$WD`$dXDYDG$8$7$1$$$$9DA$4$5$6$3$H$WD`$dXDYDG$8$7$1$$$$9DA$4$5$6$3$H$WD`$dXDYDG$8$7$1$$$$9DA$4$5$6$3$H$WD`p qPD XDYDWD` dhXDYDG$8$7$$$$9DA$4$5$6$3$H$`!dG$8$7$1$$$$@& 9DA$4$5$6$3$H$WD`$dXDYDG$8$7$1$$$$9DA$4$5$6$3$H$WD`$dXDYDG$8$7$1$$$$9DA$4$5$6$3$H$WD`$dXDYDG$8$7$1$$$$9DA$4$5$6$3$H$WD` @BDF XDYDWD` 9r 9r  9r 9r V0P 03P. A!l#"l$%*2S2P0p180 0PPJ0WLoW9WTXmZ"r6Z 3 [V[n [&\\U]]4n_v_<_A_|_!_ibG6cL dfdO'eAew>ffRgsg0g|ljN)jKy>kgk?kkk mGoBoo.~olIox*oq;RrFwss!ls8`ruܡwvYwwHwҙwCx(xDyOzs*{eH{۟{CX{{_=|Ug| {|W}||}}3J}S}V~Ey~4~e~s45B%^u眭|.QW Y߽uݿ3Ť9TcP7#Reɷ&ݤ+ߩ'I谻j ~)6SuyDKUa|Yu }Ż;}o m l~SX61H( z0( * 3 ? (  f(( e,gFh 1C" @ @ p!@